Saaristomeren sydämessä sijaitseva Parainen on paitsi houkutteleva matkailu- ja mökkeilykohde, myös elinvoimainen teollisuuskaupunki. Paraisilla tuotetaan merkittävä osa Suomen rakennusteollisuuden käyttämistä raaka-aineista, muun muassa sementtiä, betonia, laastia, kalkkia ja kivivillaa. Kaupungissa asuville ja työskenteleville sekä Paraisilla toimivien yritysten toiminnalle on elintärkeää, että silta- ja tieyhteydet ovat turvalliset ja toimivat.

Turvallisuus ensin…

Saaristotie Kaarinan ja Paraisten välillä on erittäin vilkkaasti liikennöity tie. Jo nyt jopa 14 000 ajoneuvoa ylittää Kirjalansalmen sillan joka päivä ja liikennemäärien arvioidaan kasvavan.  Vertauksena: tieosuudella Masku-Pori valtatiellä 8 ajaa noin 6 500 ajoneuvoa päivässä.

Saaristotie on ahdas, turvaton ja ruuhkainen – ja kaiken lisäksi ainoa tieyhteys Paraisilta.

Huonossa kunnossa olevalle Kirjalansalmen sillalle on jouduttu asettamaan paino- ja nopeusrajoitukset, ja myös pienempi Hessundin silta on pikaisen korjauksen tarpeessa.

Seututasolla yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä matkailuliikenteen sujuvuutta.

Merkittävä osa Suomen rakennusteollisuuden tarvitsemasta materiaalista tuotetaan Paraisilla ja on koko maan etu, että toimitukset kulkevat turvallisesti ja tehokkaasti määränpäähänsä. Tiehanke on paitsi seudullisesti elintärkeä, myös valtakunnallisesti merkittävä.

…ympäristöä säästäen

Nopeampi ja suorempi tie mahdollistaisi suuremmat teollisuuskuljetukset, joka käytännössä vähentäisi raskaiden ajoneuvojen määrää. Destian tekemän päästötarkasteluraportin mukaan uuden tien ympäristösäästöt ovat merkittävät. Matka Kirjalansalmen sillalta Kaarinaan taittuisi kolme minuuttia nopeammin, mikä vähentäisi huomattavasti kaikkia päästöjä. Kolmenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla hiilidioksidipäästöt pienenisivät määrällä, joka vastaa peräti 19 000 uuden henkilöauton vuosipäästöjä.

Paraistenväylä palvelee myös matkailua ja julkista liikennettä

Turunmaan saaristo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä matkailu- ja lomailukohde. Parantamalla tieyhteyttä luodaan vahvemmat toimintaedellytykset matkailualan yrityksille ja parannetaan saariston tavoitettavuutta.

Uusi silta- ja tieyhteys tukee myös julkisen liikenteen käyttöä. Paraisilla hyödynnetään jo nyt ahkerasti julkisia kulkuneuvoja, vuosittain Paraisten linja-autoliikenteessä tehdään noin 330 000 asiakasmatkaa. Uusi tie mahdollistaisi pikavuoron Turun ja Paraisten välillä, tukien ympäristöystävällisempää työ- ja opiskelumatkustamista.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Paraistenväylä pitää rakentaa nyt?

Vuonna 1963 valmistunut Kirjalansalmen silta on hälyttävän huonossa kunnossa. Sen käyttöä on jo jouduttu rajoittamaan, minkä takia sillalle voi ajaa vain yksi raskas ajoneuvo kerrallaan. Päivittäin noin 700 raskasta ajoneuvoa ja jopa 14 000 muuta ajoneuvoa ylittää sillan, ja liikenteen arvioidaan kasvavan. Jos silta romahtaisi, Suomen rakennusteollisuuden tarvitsema materiaali jäisi Paraisille ja monet suuret rakennustyömaat pysähtyisivät kahdessa vuorokaudessa.

Ongelmana on myös turvaton ja välttävästi toimiva tieyhteys Paraisten ja Kaarinan välillä. Tie tuo raskaan liikenteen keskelle kehittyviä asuinalueita ja Kaarinassa sijaitsevaa koulukeskusta. Saaristotie ruuhkautuu säännöllisesti ja tien turvallisuus on huono. Ajoneuvot joutuvat jatkuvasti hidastamaan ja kiihdyttämään, jolloin syntyy enemmän päästöjä ja polttoainekustannukset nousevat. Uusi, suorempi ja nopeampi tie vähentäisi tutkimusten mukaan kaikkia päästöjä.

Miksei siltaa korjata?

Kirjalansalmen silta on huonon kuntonsa vuoksi jatkuvassa tarkkailussa. Sillan korjaus ei olisi ollut kannattavaa, sillä se olisi ollut kalliimpaa kuin uuden sillan rakentaminen. Lisäksi vanhan sillan korjaaminen olisi aiheuttanut pitkäaikaisia liikennehaittoja. Vanha silta voidaan pitää käytössä uuden sillan rakentamisaikana, jonka ansiosta liikenne ei häiriinny.

Samalla kun Kirjalansalmen silta uusitaan, on järkevää rakentaa toimiva tieyhteys E18-moottoritiehen asti, ns. Paraistenväylä. Suoremman, nopeamman ja turvallisemman tien ympäristöhyödyt ovat selvitysten mukaan merkittävät ja kokonaisuus tulisi halvemmaksi kuin vaiheittain tehtynä.

Paraistenväylä ei ole saaristohanke, eikä pelkästään alueellinen hanke. On koko Suomen etu, että maantieyhteys Paraisille on kunnossa.

Minkälainen uudesta sillasta tulee?

Nykyisen sillan pituus on 287 metriä ja alikulkukorkeus 11 metriä. Uuden sillan kokonaispituus tulee olemaan noin 600 metriä, kun vanhat pengerosuudet korvataan sillalla. Alikulkukorkeus nousee 16 metriin. Uusi silta sijoittuu 40-50 metriä nykyisen sillan itäpuolelle.

Missä uusi tie kulkee?

Uusi, nopeampi ja suorempi tieyhteys kulkisi uudelta Kirjalansalmen sillalta Kuusiston läpi, yhtyen Auvaistentiehen Kuusistonsalmen toisella puolen.