Nyheter

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären: Vägplanering av Pargasleden kan påbörjas.

By 19.3.2019 No Comments

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären: Vägplanering av Pargasleden kan påbörjas.

Åbo förvaltningsdomstols avgörande att förkasta besvären som gäller Trafikverkets (numera Trafikledsverket) beslut att godkänna utredningsplanen för S:t Karins västra omfartsväg har vunnit laga kraft. Detta betyder att staten kan påbörja vägplaneringen av Pargasleden på denna vägsträcka redan under våren, förutsatt att staten anvisar NTM-centralen i Egentliga Finland ca 1,2 miljoner euro för vägplanering.

Pargasleden möjliggör en fungerande och säker vägförbindelse över Kustön och vidare till Pargas och en av de största koncentrationerna av byggmaterialindustri i Finland. Förbindelsen är livligt trafikerad och det kör i genomsnitt 700 tunga fordon som transporterar förädlade stenprodukter på vägen per dygn. Kostnadsnyttoförhållandet för byggande av vägförbindelsen är påfallande högt. Därför är det ändamålsenligt att skynda på påbörjandet av vägplaneringen. Det är motiverat också med tanke på att NTM-centralen är i färd att starta vägplaneringen för Rävsundsbron som Pargasleden ansluter till.

– Åbo förvaltningsdomstols beslut var att vänta, eftersom den godkända utredningsplanen baserade sig på en generalplan med rättsverkningar. Nu kan vi vara resurssmarta och göra upp vägplaner för Pargasleden och Rävsundet jämsides, konstaterar direktören för trafik och infrastruktur Matti Vehviläinen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Pargas stad tillsammans med byggnadsindustrin glädjer sig över att det inte längre finns administrativa hinder för att påbörja vägplaneringen:
– Projektet som helhet är ett bra exempel på hur ett gott regionalt samarbete kan förbättra näringslivets konkurrenskraft i landskapet, konstaterar Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.