Category

Aktuellt

Pargasleden fick 500 000 euro för fortsatt planering i den fjärde tilläggsbudgeten som regeringen godkände den 2 juni 2020.

Pargasleden fick 500 000 euro för fortsatt planering i den fjärde tilläggsbudgeten som regeringen godkände den 2 juni 2020.

 

En parlamentarisk styrgrupp utarbetar en 12-årsplan där man beslutar om vilka stora trafikinvesteringar som ska förverkligas under åren 2021–2032. Arbetet ska vara färdigt i april 2021.

Läs mer om detta: Pargasleden får 500 000 euro i regeringens tilläggsbudget

Planeringen tar fart

Planeringen tar fart

Nu inleder Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland och S:t Karins stad planeringen av Pargasleden. Målet är att förbättra trafiksäkerheten och -flödet längs Skärgårdsvägen, genom att tillsätta en ny rutt mellan Kurkela och Kustö. Planeringsområdet omfattar anslutningen mellan riksväg 1 (E18) och landsväg 2221 till Kirjasalmi bro vid landsväg 180.

Läs kungörelsen i sin helhet: www.pargas.fi/sv/kungorelser

Mera information: Matti Kiljunen, NTM-Centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 796 / matti.kiljunen@ely-keskus.fi eller Jyrki Haapasaari, S:t Karins stad, tfn 040 507 0238 / jyrki.haapasaari@kaarina.fi

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären: Vägplanering av Pargasleden kan påbörjas.

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären: Vägplanering av Pargasleden kan påbörjas.

Åbo förvaltningsdomstols avgörande att förkasta besvären som gäller Trafikverkets (numera Trafikledsverket) beslut att godkänna utredningsplanen för S:t Karins västra omfartsväg har vunnit laga kraft. Detta betyder att staten kan påbörja vägplaneringen av Pargasleden på denna vägsträcka redan under våren, förutsatt att staten anvisar NTM-centralen i Egentliga Finland ca 1,2 miljoner euro för vägplanering.

Pargasleden möjliggör en fungerande och säker vägförbindelse över Kustön och vidare till Pargas och en av de största koncentrationerna av byggmaterialindustri i Finland. Förbindelsen är livligt trafikerad och det kör i genomsnitt 700 tunga fordon som transporterar förädlade stenprodukter på vägen per dygn. Kostnadsnyttoförhållandet för byggande av vägförbindelsen är påfallande högt. Därför är det ändamålsenligt att skynda på påbörjandet av vägplaneringen. Det är motiverat också med tanke på att NTM-centralen är i färd att starta vägplaneringen för Rävsundsbron som Pargasleden ansluter till.

– Åbo förvaltningsdomstols beslut var att vänta, eftersom den godkända utredningsplanen baserade sig på en generalplan med rättsverkningar. Nu kan vi vara resurssmarta och göra upp vägplaner för Pargasleden och Rävsundet jämsides, konstaterar direktören för trafik och infrastruktur Matti Vehviläinen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Pargas stad tillsammans med byggnadsindustrin glädjer sig över att det inte längre finns administrativa hinder för att påbörja vägplaneringen:
– Projektet som helhet är ett bra exempel på hur ett gott regionalt samarbete kan förbättra näringslivets konkurrenskraft i landskapet, konstaterar Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.

Sprickor i Rävsundsbron svetsas

Sprickor i Rävsundsbron svetsas

 

Sprickor har upptäckts i Rävsundsbrons svetsfogar och för att förhindra att de sprider sig till de bärande stålkonstruktionerna kommer NTM-centralen att svetsa fogarna på nytt, i väntan på att en ny ersättande bro över Rävsundet byggs.

Medan svetsningsarbetet pågår kan betydande trafikolägenheter uppstå.
Trafiken på Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins påverkas av svetsningsarbetet natten mellan torsdag 29.11 och fredag 30.11. Under arbetet måste trafiken på bron begränsas ett par gånger för en timme i gången. Under den tiden får bron belastas med högst 15 ton (maxvikt för ett fordon), vilket betyder att bron då är avstängd för den tunga fordonstrafiken. Personbilar och bussar kan köra över bron under pågående arbete. Hastighetsbegränsningen på bron är 30 kilometer i timmen och trafiken dirigeras till en körfil.

Läs mera på NTM-centralens webbplats