Category

Nyheter

Pargas stad deltar i skärgårdens superdagar i riksdagen

Den 8-9 november flyttar en bit av skärgården in i riksdagen. Syftet med superdagarna är att hämta en bit av skärgården till riksdagen och att lyfta fram skärgårdens och vattenområdenas karaktäristiska särdrag samt mångfalden mellan regioner och aktörer. På programmet står skärgårdsskolornas besök i riksdagen, skärgårdskommunernas och intressentgruppernas presentationer i Lilla parlamentet och det nationella skärgårdsseminariet 2022. Från Pargas besöker Iniö skola, Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola riksdagen den 8 november.

Varje skärgårdskommun har tilldelats ett aktuellt tema. Pargas tema är ”Mångfaldiga förbindelser och uträckta avstånd i Pargas”, under vilket byggandet av Pargasleden samt utvecklingen av Skärgårdsvägens lättrafikleder bland annat hör.

På skärgårdsseminariet 2022 redovisas de mest intressanta resultaten av den färska utredningen ”Hurdan är Finlands skärgård” och skärgårdsdelegationens valteman. Slutorden hålls av Pargas fullmäktigeordförande Sandra Bergqvist, som också fungerar som skärgårdsdelegationens ordförande.

Skärgårdens superdagar riktas i första hand till riksdagsledamöter, deras assistenter och övrig riksdagspersonal. Skärgårdsseminariet ordnas av skärgårdsdelegationen.

Pargasleden fick 500 000 euro för fortsatt planering i den fjärde tilläggsbudgeten som regeringen godkände den 2 juni 2020.

Pargasleden fick 500 000 euro för fortsatt planering i den fjärde tilläggsbudgeten som regeringen godkände den 2 juni 2020.

 

En parlamentarisk styrgrupp utarbetar en 12-årsplan där man beslutar om vilka stora trafikinvesteringar som ska förverkligas under åren 2021–2032. Arbetet ska vara färdigt i april 2021.

Läs mer om detta: Pargasleden får 500 000 euro i regeringens tilläggsbudget

Planeringen tar fart

Planeringen tar fart

Nu inleder Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland och S:t Karins stad planeringen av Pargasleden. Målet är att förbättra trafiksäkerheten och -flödet längs Skärgårdsvägen, genom att tillsätta en ny rutt mellan Kurkela och Kustö. Planeringsområdet omfattar anslutningen mellan riksväg 1 (E18) och landsväg 2221 till Kirjasalmi bro vid landsväg 180.

Läs kungörelsen i sin helhet: www.pargas.fi/sv/kungorelser

Mera information: Matti Kiljunen, NTM-Centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 796 / matti.kiljunen@ely-keskus.fi eller Jyrki Haapasaari, S:t Karins stad, tfn 040 507 0238 / jyrki.haapasaari@kaarina.fi

Städerna S:t Karins och Pargas gemensamma deklaration på Kaarina-talo 25.2.2020

Städerna S:t Karins och Pargas gemensamma deklaration på Kaarina-talo 25.2.2020

 

S:t Karins stad och Pargas stad förenar sina krafter för att främja byggandet av Pargasleden.

Pargasleden betjänar S:t Karins, dem som passerar S:t Karins och trafiken mot skärgården. Pargasleden påverkar attraktionskraften för hela regionen. Mellan Pargas och S:t Karins färdas dagligen 14 000 fordon med förare och passagerare och 700 tunga fordon transporterar gods från industrianläggningar till byggarbetsplatser runt om i landet. Vägen är viktig för sysselsättningen och konkurrenskraften i regionen. På ett regionalt plan bidrar en förbättrad förbindelse till en smidigare pendlingstrafik, smidigare transporter inom näringslivet och en smidigare turisttrafik.

Båda städerna ser det som nödvändigt att trafiken som styrs genom S:t Karins centrum är smidig och stödjer centrum och servicen i företagsområdena. Det har under årens lopp vidtagits olika mindre åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på Skärgårdsvägen bland annat genom att bygga om korsningar och skärpa hastighetsbegränsningar, men på grund av de stora trafikmängderna och de allt större lastbilarna räcker det inte längre med små åtgärder. Den hårt trafikerade och osäkra förbindelsen behöver förbättras genom att bygga den nya Pargasleden.

Enligt undersökningar ger den nya Pargasleden betydande miljöbesparingar. En snabbare och rakare led möjliggör större transporter, vilket i praktiken minskar antalet tunga fordon. Pargasleden förkortar restiden, vilket minskar alla utsläpp. En smidig och flexibel trafik minskar också tunga fordons behov av att stanna i ett stort antal korsningar för att sedan accelerera igen, då det ju går åt mest bränsle och uppstår mest utsläpp.

S:t Karins stad och Pargas stad konstaterar att byggandet av Pargasleden måste inledas samtidigt med byggandet av de nya broarna Rävsundsbron och Hessundsbron 2023. Det är i allas intressen att leden byggs som en helhet och dyra temporära lösningar undviks. Kostnadsnyttoförhållandet för Pargasleden är anmärkningsvärt högt, leden är i särklass ett av de mest lönsamma infrastrukturprojekten i Finland.

Pargasleden bidrar till en fungerande trafik och fungerande transporter och möjliggör säkra res- och transportkedjor. Den bidrar till båda städernas konkurrenskraft, förbättrar livskraften och tillgängligheten i ett mer vidsträckt område och skapar markanvändningsförutsättningar för att utveckla en mer sammanhängande och trivsam stadsregion.

S:t Karins stad och Pargas stad ser det som nödvändigt att Pargasleden tas med i den riksomfattande trafiksystemplanen som omspänner 12 år och att byggandet av leden inleds 2023. Det innebär att vägplaneringen som ska starta under våren måste färdigställas nästa år.

S:t Karins stad och Pargas stad ska aktivt följa upp hur vägplaneringen för Pargasleden framskrider samt den pågående beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen och kommer under våren 2020 att ordna ett stort påverkansseminarium kring temat Pargasleden.

LÄS SEMINARIETS TALTURER HÄR

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären: Vägplanering av Pargasleden kan påbörjas.

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären: Vägplanering av Pargasleden kan påbörjas.

Åbo förvaltningsdomstols avgörande att förkasta besvären som gäller Trafikverkets (numera Trafikledsverket) beslut att godkänna utredningsplanen för S:t Karins västra omfartsväg har vunnit laga kraft. Detta betyder att staten kan påbörja vägplaneringen av Pargasleden på denna vägsträcka redan under våren, förutsatt att staten anvisar NTM-centralen i Egentliga Finland ca 1,2 miljoner euro för vägplanering.

Pargasleden möjliggör en fungerande och säker vägförbindelse över Kustön och vidare till Pargas och en av de största koncentrationerna av byggmaterialindustri i Finland. Förbindelsen är livligt trafikerad och det kör i genomsnitt 700 tunga fordon som transporterar förädlade stenprodukter på vägen per dygn. Kostnadsnyttoförhållandet för byggande av vägförbindelsen är påfallande högt. Därför är det ändamålsenligt att skynda på påbörjandet av vägplaneringen. Det är motiverat också med tanke på att NTM-centralen är i färd att starta vägplaneringen för Rävsundsbron som Pargasleden ansluter till.

– Åbo förvaltningsdomstols beslut var att vänta, eftersom den godkända utredningsplanen baserade sig på en generalplan med rättsverkningar. Nu kan vi vara resurssmarta och göra upp vägplaner för Pargasleden och Rävsundet jämsides, konstaterar direktören för trafik och infrastruktur Matti Vehviläinen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Pargas stad tillsammans med byggnadsindustrin glädjer sig över att det inte längre finns administrativa hinder för att påbörja vägplaneringen:
– Projektet som helhet är ett bra exempel på hur ett gott regionalt samarbete kan förbättra näringslivets konkurrenskraft i landskapet, konstaterar Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.

Sprickor i Rävsundsbron svetsas

Sprickor i Rävsundsbron svetsas

 

Sprickor har upptäckts i Rävsundsbrons svetsfogar och för att förhindra att de sprider sig till de bärande stålkonstruktionerna kommer NTM-centralen att svetsa fogarna på nytt, i väntan på att en ny ersättande bro över Rävsundet byggs.

Medan svetsningsarbetet pågår kan betydande trafikolägenheter uppstå.
Trafiken på Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins påverkas av svetsningsarbetet natten mellan torsdag 29.11 och fredag 30.11. Under arbetet måste trafiken på bron begränsas ett par gånger för en timme i gången. Under den tiden får bron belastas med högst 15 ton (maxvikt för ett fordon), vilket betyder att bron då är avstängd för den tunga fordonstrafiken. Personbilar och bussar kan köra över bron under pågående arbete. Hastighetsbegränsningen på bron är 30 kilometer i timmen och trafiken dirigeras till en körfil.

Läs mera på NTM-centralens webbplats