Pargas ligger i hjärtat av Skärgårdshavet och är förutom en attraktiv turist- och fritidsdestination även en livskraftig industristad. En betydande del av de råvaror som används inom byggindustrin i Finland tillverkas i Pargas, bl.a. cement, betong, bruk, kalk och stenull. För dem som bor och jobbar i staden och för alla företag som är verksamma i Pargas är det av största vikt att bro- och vägförbindelserna är trygga och säkra.

Säkerhet i första hand…

Skärgårdsvägen mellan S:t Karins och Pargas är en mycket livligt trafikerad sträcka. Över Rävsundsbron kör upp till 14 000 fordon dagligen och trafiken beräknas öka. Som jämförelse kan nämnas att cirka 6 500 fordon färdas dagligen på vägavsnittet mellan Masku och Björneborg på riksväg 8.

Skärgårdsvägen är den enda fasta vägförbindelsen för invånarna i Pargas.

Trafiken på Skärgårdsvägen stockar sig regelbundet och trafiksäkerheten på vägen är dålig. Rävsundsbron är i dåligt skick och man har därför infört vikt- och hastighetsbegränsningar på bron. Även den mindre Hessundsbron i Pargas är i akut behov av förnyelse. Arbetet med att förnya broarna har inletts hösten 2022.

På regional nivå skulle en bättre vägförbindelse göra trafiken smidigare för pendlare, företag och turister. Pargasleden är livsviktig för regionen men den har även betydelse för hela Finland. En signifikant del av råvarorna för den finska byggindustrin tillverkas i Pargas och det ligger i hela landets intresse att varorna levereras tryggt och effektivt till sina destinationer.

…med beaktande av miljön

En snabbare, rakare väg möjliggör större transporter, vilket i praktiken skulle minska antalet tunga fordon. Enligt Destias utsläppsgranskning från 2018 medför en ny väg märkbara fördelar med tanke på miljön genom en minskning av alla utsläpp. Restiden från Rävsundsbron till S:t Karins skulle förkortas med tre minuter. Koldioxidutsläppen skulle minska med en mängd som motsvarar årliga utsläpp från ungefär 19 000 nya personbilar under granskningsperioden på 30 år.

Pargasleden betjänar även turisterna och kollektivtrafiken

Åbolands skärgård är en viktig turist- och semesterdestination både nationellt och internationellt. Genom att förbättra denna vägförbindelse skapas starkare verksamhetsförutsättningar och bättre tillgänglighet för turismföretagen i skärgården.

En ny bro- och vägförbindelse stödjer också användning av kollektivtrafik. I Pargas anlitas kollektivtrafikmedel flitigt redan nu: årligen görs cirka 330 000 resor i Pargas busstrafik.

En ny väg skulle även öppna dörren för en expressbuss mellan Åbo och Pargas och möjliggöra miljövänligare arbets- och studieresor.

Frågor och svar

Varför måste Pargasleden byggas nu?

Rävsundsbron, byggd år 1963, är i alarmerande dåligt skick, vilket gör att endast ett tungt fordon åt gången kan köra på bron. Det kör cirka upp till 14 000 fordon över bron dagligen, bland dem cirka 700 tunga transportfordon, och trafiken beräknas öka. Om bron kollapsade skulle en stor del av byggplatserna i södra Finland stanna upp inom 48 timmar, eftersom materialet som byggindustrin behöver inte skulle fås ut ur Pargas.

Vägförbindelsen mellan Rävsundsbron och S:t Karins är också obotligt underdimensionerad för nuvarande trafikmängder. Den tunga trafiken på den trånga, långsamma och osäkra vägen kör precis invid bostadsområden och skolcentret i S:t Karins. Trafiken stockar sig och vägsäkerheten är dålig. Enligt undersökningar skulle en rakare och snabbare väg vara miljövänligare och minska utsläpp. Fordonen tvingas konstant sakta farten och därefter accelerera, vilket resulterar i mera utsläpp och högre bränslekostnader.

Varför repareras inte bron?

På grund av sitt dåliga skick granskas Rävsundsbron kontinuerligt. Det lönar sig inte att reparera bron eftersom reparationen hade blivit dyrare än en ny bro. Dessutom skulle reparationen av den gamla bron medföra långvariga trafikstörningar. Då man bygger en ny bro störs inte trafiken under byggtiden eftersom den gamla bron kan användas tills den nya står färdig.

Tillsammans med den nya bron över Rävsundet behövs alltså en fungerande vägförbindelse, Pargasleden, som förlängning på bron så att Skärgårdsvägen kan kopplas ihop med motorvägen mellan Åbo och Helsingfors.

Enligt utredningar skulle miljöfördelarna bli betydande tack vare en rakare, snabbare och säkrare väg och som helhet blir kostnaderna lägre jämfört med att leden skulle genomföras i etapper.

Pargasleden är inte ett skärgårdsprojekt, och inte endast ett regionalt vägprojekt. Det ligger i hela Finlands intresse att vägförbindelsen till Pargas är i skick.

Hur ska den nya bron se ut?

Längden på den nuvarande bron är 287 meter och den fria höjden är 11 meter. Den totala längden på den nya bron kommer att vara cirka 600 meter, då de gamla brobankerna ersätts med bro. Den fria höjden kommer att öka till 16 meter. Den nya bron byggs på 4050 meters avstånd från den nuvarande, på dess östra sida.

Var ska den nya vägen dras?

Den nya, snabbare och raka vägen skulle gå från Rävsundsbron över västra delen av Kustö och korsa Kustösundet vid Auvaisberg.