Pargas ligger i hjärtat av Skärgårdshavet och är förutom en attraktiv turist- och fritidsdestination även en livskraftig industristad. En betydande del av de råvaror som används inom byggindustrin i Finland tillverkas i Pargas, bl.a. cement, betong, bruk, kalk och stenull. För dem som bor och jobbar i staden och för alla företag som är verksamma i Pargas är det av största vikt att bro- och vägförbindelserna är trygga och säkra.

Säkerhet i första hand…

Skärgårdsvägen mellan S:t Karins och Pargas är en mycket livligt trafikerad sträcka. Över Rävsundsbron kör över 14 000 fordon dagligen och trafiken beräknas öka. Under den livligaste sommarsäsongen kör nästan 17 000 fordon i dygnet över broarna, varav den tunga trafikens andel är fem procent. Trafikmängderna förutspås växa 30 procent under de närmaste åren.

I jämförelse kan nämnas att cirka 8 000 fordon färdas dagligen på vägavsnittet mellan Masku och Björneborg på riksväg 8.

Skärgårdsvägen är den enda fasta vägförbindelsen för invånarna i Pargas. Trafiken på Skärgårdsvägen stockar sig regelbundet och trafiksäkerheten på vägen är dålig.

På regional nivå skulle en bättre vägförbindelse göra trafiken smidigare för pendlare, företag och turister. Pargasleden är livsviktig för regionen men den har även betydelse för hela Finland. En signifikant del av råvarorna för den finska byggindustrin tillverkas i Pargas och det ligger i hela landets intresse att varorna levereras tryggt och effektivt till sina destinationer.

Fördelar:

  • Underlättar märkbart trafiken till Åbo och förkortar såväl den tunga trafiken som arbetspendlarnas resa både i avstånd och tid
  • Förbättrar smidigheten i och säkerheten för arbetspendlandet, näringslivets transporter samt stug- och turismtrafiken
  • Olyckor med personskador minskar
  • Det antal invånare som utsätts för buller minskar med 100 personer
  • Trafikstörningar och -hinder på den nuvarande vägen minskar i St. Karins och på Kustö.

…med beaktande av miljön

En snabbare, rakare väg möjliggör större transporter, vilket i praktiken skulle minska antalet tunga fordon. Enligt Destias utsläppsgranskning från år 2018 medför en ny väg märkbara fördelar med tanke på miljön genom en minskning av alla utsläpp. Restiden från Rävsundsbron till S:t Karins skulle förkortas med tre minuter. Koldioxidutsläppen skulle minska med en mängd som motsvarar årliga utsläpp från ungefär 19 000 nya personbilar under granskningsperioden på 30 år.

Pargasleden betjänar även turisterna och kollektivtrafiken

Åbolands skärgård är en viktig turist- och semesterdestination både nationellt och internationellt. Genom att förbättra denna vägförbindelse skapas starkare verksamhetsförutsättningar och bättre tillgänglighet för turismföretagen i skärgården.

En ny bro- och vägförbindelse stödjer också användning av kollektivtrafik. I Pargas anlitas kollektivtrafikmedel flitigt redan nu: årligen görs cirka 330 000 resor i Pargas busstrafik.

En ny väg skulle även öppna dörren för en expressbuss mellan Åbo och Pargas och möjliggöra miljövänligare arbets- och studieresor.

Frågor och svar

Varför måste Pargasleden byggas?

Dagligen kör cirka 700 tunga fordon och över 14 000 andra fordon över bron, och trafikmängderna förväntas öka. Broförbindelsen är även kritisk för Finlands byggindustri eftersom industri för tillverkning av betong och byggmaterial finns i Pargas.

Vägförbindelsen mellan Rävsundsbron och S:t Karins är underdimensionerad i förhållande till nuvarande trafikmängder. Den tunga trafiken på den trånga, långsamma och osäkra vägen kör precis invid bostadsområden och skolcentret i S:t Karins. Trafiken stockar sig och vägsäkerheten är dålig. Fordonen tvingas konstant sakta farten och därefter accelerera, vilket resulterar i mera utsläpp och högre bränslekostnader. Enligt undersökningar skulle en rakare och snabbare väg vara miljövänligare och minska utsläpp.

Det behövs alltså en fungerande vägförbindelse, Pargasleden, som förlängning på bron så att Skärgårdsvägen kan kopplas ihop med motorvägen E18 mellan Åbo och Helsingfors.

Enligt utredningar skulle miljöfördelarna bli betydande tack vare en rakare, snabbare och säkrare väg.

Pargasleden är inte ett skärgårdsprojekt, och inte endast ett regionalt vägprojekt. Det ligger i hela Finlands intresse att vägförbindelsen till Pargas är i skick.

I vilket skede är broprojekten vid Rävsundet och Hessundet just nu?

Förnyandet av broarna över Rävsundet och Hessundet är ett av Finlands mest krävande broprojekt. Brevid broarna, som är de enda fungerande vägförbindelserna, byggs nya broar. Över Rävsundet byggs en över 600 meter lång snedkabelbro och över Hessundet en cirka 200 meter lång bro.

Brobyggena inleddes år 2022 och de beräknas färdigställas år 2025. De gamla broarna rivs år 2026.

Hurudan bro planeras till Auvaisberg?

Längden på den nuvarande bron är 287 meter och den fria höjden är 11 meter. Den totala längden på den nya bron kommer att vara cirka 600 meter, då de gamla brobankerna ersätts med bro. Den fria höjden kommer att öka till 16 meter. Den nya bron byggs på 40‒50 meters avstånd från den nuvarande, på dess östra sida.

Var ska den nya vägen dras?

Den nya, snabbare och raka vägen skulle gå från Rävsundsbron via västra delen av Kustö och korsa Kustösundet vid Auvaisberg.