Planer och utredningar

Det tar lång tid att bygga en ny bro, i processen ingår en översiktsplan, lov enligt vattenlagen, väg- och byggnadsplanering och byggande. Följande etapp är färdigställandet av vägplanen sommaren 2024. Regeringen har i budgetmanglingen klassat Pargasleden som ett av de planeringsobjekt som brådskande bör främjas och om vilket man planerar fatta beslut under år 2024. Trafikproblemen på vägavsnittet mellan Pargas och S:t Karins kräver en lösning samtidigt som den nya brons planering inleds.

Läs mer om projektet på Trafikledsverkets webbsida

Regionala konsekvenser

Genom att bygga Pargasleden löper den lokala och regionala trafiken smidigare, utsläppen minskar och trafiksäkerheten förbättras. Den planerade trafikförbindelsen skapar bättre förutsättningar för etablering av nya företag och tjänster inom vägens influensområde. Den nya vägförbindelsen förkortar sträckan och restiden för dem som pendlar mellan Pargas och Åbo.

Den nya vägens miljökonsekvenser

Enligt Destias utsläppsgranskning från år 2018 medför en ny väg signifikanta fördelar med tanke på miljön genom en minskning av alla utsläpp. Koldioxidutsläppen minskar med 7,5 % eller 43 000 ton under granskningsperioden (2020‒2050). Detta motsvarar årliga utsläpp från ungefär 19 000 nya personbilar på 30 år. På årsnivå betyder detta en CO2-minskning på 450 ton per kilometer byggd väg.
Läs Destias rapport (pdf, på finska)

Läs Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentrals miljökonsekvensbedömning